Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ atstovai, 2019 m. kovo 3 d. Plungės rajono gyventojų valia išrinkti į Plungės rajono savivaldybės tarybą Tarybos nariai, vykdydami rinkėjų valią ir atsižvelgdami į mūsų rinkimines programas, įsipareigojame vykdyti šią Plungės rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos 2019 – 2023 metų veiklos programą.

I. KOKYBIŠKAS IR RACIONALUS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAVIMAS

Tikslas – didinti savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą, užtikrinti veiklos viešumą ir

skaidrumą.

1. Siekdami mažinti biurokratijos naštą, Savivaldybės taryboje sudarysime tik 5 komitetus.

2. Laiku ir išsamiai žiniasklaidos priemonėse ir internetinėje – socialinėje erdvėje skelbsime informaciją apie Savivaldybėje vykdomus ir numatomus projektus, viešuosius pirkimus bei kitus svarbius sprendimus.

3. Parengsime ir įdiegsime viešųjų konsultacijų ir Savivaldybės gyventojų apklausų bei gyventojų pasiūlymų Savivaldybei teikimo mobiliąją programėlę.

4. Griežtinsime korupcijos prevenciją ir kovosime su korupcijos apraiškomis savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiose įmonėse, įstaigose.

5. Savivaldybės administracijos darbuotojus ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus įdarbinsime remdamiesi profesionalumo ir kompetencijų kriterijais, atsisakydami tiesioginės politinės įtakos.

6. Peržiūrėsime ir tobulinsime savivaldybės administracijos struktūrą, funkcijas ir atsakomybę.

7. Patvirtinsime jaunų specialistų pritraukimo į rajoną programą, numatančią finansinę paramą, palankias galimybes ir sąlygas kvalifikacijai kelti.

8. Užtikrinsime Savivaldybės įmonių veiklos skaidrumą ir efektyvumą, siekdami sumažinti Savivaldybės įmonių teikiamų komunalinių paslaugų tarifus.

9. Stiprinsime seniūnijų savarankiškumą, sudarysime joms galimybes atsakingai ir operatyviai spręsti seniūnijų kompetencijai priskiriamus klausimus.

II. BENDRUOMENIŲ AKTYVINIMAS

Tikslas – skatinti ir aktyvinti bendruomeniškumą, gerinti gyvenamąją aplinką.

1. Remsime religines ir visas kitas bendruomenes bei skatinsime naujų bendruomenių ir asociacijų kūrimąsi, suteiksime joms visokeriopą pagalbą.

2. 3% biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai tvarkyti, leisime paskirstyti pačioms bendruomenėms.

3. Tęsime „Saugios kaimynystės“ programos įgyvendinimą, siekdami didinti viešosios aplinkos saugumą.

4. Skatinsime vietos gyventojų ir seniūnijų kooperavimąsi, padedantį greičiau ir efektyviau vietose spręsti ūkinius, aplinkos tvarkymo klausimus.

5. Mažinsime kaimo bendruomenių administracinę naštą, teiksime bendruomenėms pagalbą ruošiant projektus.

III. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS

Tikslas – formuoti gyventojų ir verslo poreikius tenkinančią miesto ir rajono infrastruktūros

plėtrą.

1. Tęsime visų pradėtų infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimą.

2. Sparčiau ir atsakingiau tvarkysime, rekonstruosime miesto ir rajono gatves, laikysimės gatvių asfaltavimo eiliškumo, tobulinsime gyventojų ir verslo paramos gatvėms asfaltuoti tvarką.

3. Kadencijos metu pakeisime labiausiai susidėvėjusių šaligatvių dangą.

4. Rekonstruosime ir plėsime miesto bei gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklus, dalį senų šviestuvų pakeisime LED šviestuvais.

5. Tobulinsime viešojo transporto paslaugų plėtrą ir prieinamumą, sieksime nemokamo viešojo transporto visiems Savivaldybės gyventojams.

6. Aktyvinsime rajono viešųjų erdvių ir daugiabučių namų sporto aikštelių tvarkymą, ikimokyklinių įstaigų žaidimų aikštelių atnaujinimą ir modernizavimą.

7. Plėsime nemokamo bevielio interneto zonas.

IV. INVESTICIJŲ IR VERSLO APLINKOS GERINIMAS

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui.

1. Kursime verslo informavimo – konsultavimo sistemą.

2. Remsime ir skatinsime vidutinio ir smulkiojo verslo kūrimą ir plėtrą.

3. Gerinsime Plungės pramoninio rajono infrastruktūrą, atsižvelgdami į planuojamas

investicijas.

4. Aktyvinsime inovatyvaus verslo ir Žemaitijos nacionalinio parko bendradarbiavimą turizmo ir verslo plėtros srityje.

5. Remsime ir palaikysime gerąją kitų savivaldybių investicijų pritraukimo į rajoną patirtį.

6. Inicijuosime regioninių ir rajoninių turizmo klasterių atsiradimą.

7. Prisidėsime prie melioracijos sistemų atnaujinimo programų įgyvendinimo.

V. KOKYBIŠKAS IR VISUOTINAI PRIEINAMAS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

Tikslas – sukurti tinkamas sąlygas asmenybės saviraiškai, kūrybinių galių stiprinimui, kultūros ir švietimo paslaugų sklaidai.

1. Mažinsime vaikų skaičių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, siekdami sudaryti psichologiškai saugią ugdymosi aplinką.

2. Remsime mokyklas, steigiančias pailgintos dienos grupes, užtikrinančias vaikų saugumą ir kryptingą ugdomąją veiklą.

3. Parengsime ir vykdysime gabių vaikų ugdymo bei skatinimo už gerus rezultatus kultūros, mokslo, muzikos, sporto srityse programas.

4. Sieksime išlaikyti kaimuose pradines mokyklas ar pradinio ugdymo skyrius, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų mokyklų tinklo kūrimo taisyklių.

5. Gerinsime kultūros paslaugų prieinamumą, vietos bendruomenių įtraukimą į kultūrinę veiklą, rajono paveldo pažinimą ir išsaugojimą.

6. Remsime kūrybines veiklas ir naujoves, orientuotas į miesto ir rajono kultūrinio žinomumo sklaidą, turizmo skatinimą.

7. Tobulinsime kaimo kultūros centrų tinklą, siekdami sudaryti geresnes jų finansavimo ir veiklos sąlygas.

8. Užtikrinsime Oginskių dvaro sodybos sutvarkymo tęstinumą.

VI. SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS APLINKOS KŪRIMAS

Tikslas – naudoti efektyvias socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į visuomenę priemones,

pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

1. Plėsime pagalbos senyviems ir neįgaliems žmonėms jų namuose programos apimtis.

2. Kursime neįgaliesiems palankią aplinką, padedančią jiems integruotis ir socializuotis bendruomenėje.

3. Bendradarbiausime su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą psichikos negalią turintiems žmonėms.

4. Padėsime akredituotis savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, įtraukiančioms mokinius į socialiai orientuotą veiklą – savanorystę.

5. Sudarysime galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas arčiau gyvenamosios vietos, gerinsime pirminės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.

6. Kursime fiziniam aktyvumui ir poilsiui palankią aplinką: plėsime dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą, rekreacijos zonas prie Plungės „jūros“, kraštovaizdžio draustiniuose, tvarkysime žaliąsias zonas.

7. Užtikrinsime naujo sporto komplekso Mendeno gatvėje statybos tęstinumą.

Tikime, kad sąžininga ir atsakinga valdančioji koalicija kartu su aktyviais ir kūrybingais Plungės žmonėmis sėkmingai kurs mūsų krašto gerovę.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ vardu: