1. Sieksime kiekvieno vaiko asmeninės ūgties užtikrinimo savivaldybės

švietimo įstaigose:

 • parengsime ir įgyvendinsime gabių vaikų ugdymo Plungės rajono savivaldybėje programą: įdiegsime gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo programą, gerinsime ugdymo materialinę bazę ir jos tikslinį panaudojimą, įtrauksime verslo bendruomenę, organizuosime gerosios patirties sklaidą;
 • didinsime švietimo pagalbos prieinamumą: kursime intensyvios ir ilgalaikės pagalbos sistemą, išlaikysime ir steigsime naujus švietimo ir specialiosios pagalbos pedagogų etatus, užtikrinsime jų finansavimą;
 • sieksime mokinių ugdymo ir jų savijautos gerėjimo: finansiškai prisidėsime prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirto kokybės krepšelio mūsų savivaldybės mokykloms, padėsime parengti mokyklų kokybės gerinimo planus;
 • remsime švietimo įstaigas, įgyvendinančias socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo prevencines programas;
 • finansiškai skatinsime vaikus, pasiekusius aukštų rezultatų ir garsinančius Plungę mokslo, meno ir sporto srityse;
 • sieksime glaudaus švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimo ir jų veiklos koordinavimo.

2. Stiprinsime mokinių tautinės tapatybės ir pilietiškumo ugdymą:

 • remsime jaunimo organizacijų kūrimąsi, jų veiklas, skatinančias pilietinį ir tautinį sąmoningumą;
 • įtrauksime mokinius į Savivaldybėje ruošiamų, jaunimui aktualių klausimų aptarimą ir sprendimų rengimą;
 • skatinsime socialiai orientuotą pilietinę mokinių veiklą, savanorystę savivaldybės įstaigose, senelių globos namuose, gyvūnų prieglaudoje, nevyriausybinėse organizacijose.

3. Kursime saugias ir palankias ugdymosi aplinkas švietimo įstaigose:

 • mažinsime vaikų skaičių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, griežtai reikalausime laikytis higienos normų, nustatančių darbuotojų skaičių vienu metu grupėse;
 • skirsime klasių komplektų skaičių mokykloms, laikydamiesi teisės aktų normose nustatyto mokinių skaičiaus klasėje;
 • renovuosime ir modernizuosime ikimokyklinių įstaigų žaidimų aikšteles;
 • remsime mokyklas, steigiančias pailgintos dienos grupes, užtikrinančias vaikų saugumą ir kryptingą bei įdomią ugdomąją veiklą.

4. Sieksime pedagogų prestižo didinimo ir jų darbo sąlygų pagerinimo:

 • inicijuosime Metų mokytojų apdovanojimų teikimą;
 • sieksime pritraukti ir motyvuoti jaunus mokytojus, teikdami finansinę paramą studijoms, būstui įsigyti, darželio lengvatas jų vaikams, sudarydami palankias sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją;
 • kompensuosime pedagogų kelionės į darbą (daugiau kaip 10 km) išlaidas.

Politinė reklama bus apmokėta iš VRK „Vieninga Plungė“ rinkimų sąskaitos.